Επικοινωνία

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

01
Τηλέφωνο
+30 2103647995
02
grammateia@athoskivotos.eu
~

Φορέας Υλοποίησης

Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα Υλοποίησης

Ο φορέας αποτελεί ένα εντελώς ιδιόμορφο νομικό πρόσωπο, που δεν ομοιάζει με κανένα άλλο παγκοσμίως, και διέπεται από αυτό το οποίο είναι γνωστό ως ειδικό ή εξαιρετικό καθεστώς του Αγίου Όρους και με το οποίο ασχολείται ξεχωριστός τομέας του διοικητικού και του εκκλησιαστικού δικαίου.

Ονομασία νομικού προσώπου: Η «Ιερά Κοινότης των Είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω», καλείται χάριν συντομίας και «Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω», το οποίο και αναγράφεται στο καθιερωμένο σήμερα λογότυπό της. Ο φορέας απαρτίζεται από όλες μαζί τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, εκλαμβανόμενες στην περίπτωση αυτή από κοινού ως ενιαίο νομικό πρόσωπο (διευκρινίζεται ότι παράλληλα και κάθε μία Ιερά Μονή αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο για τις δικές της δραστηριότητες). Ίδρυση: Δεν νοείται καταστατικό ίδρυσης του φορέα, γιατί το ελληνικό κράτος ανέλαβε την κυριαρχία του Αγίου Όρους το 1913 ως προϋφιστάμενου αυτοδιοίκητου μοναστικού κέντρου, με ήδη έκπαλαι ιδρυμένα νομικά πρόσωπα, το ειδικό καθεστώς των οποίων αναγνώρισε και κατοχύρωσε. Έτσι στο σχετικό άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος του 1927, όπως μεταγλωττισμένο ισχύει σήμερα ως άρθρο 105 του ισχύοντος Συντάγματος, αναφέρεται ρητά ότι το «Άγιον Όρος διοικείται κατά το (ήδη υφιστάμενο) καθεστώς αυτού», ενώ παρακάτω αναφέρεται στα (υφιστάμενα ήδη) «αγιορειτικά καθεστώτα», «η ακριβής τήρησις» των οποίων μάλιστα «τελεί … υπό την εποπτείαν του … Οικουμενικού Πατριαρχείου … και του ελληνικού Κράτους». Πέραν τούτου ο ΚΧΑΟ (άρθρο 188) ρητά αναφέρει ότι «απορρέει εκ των αυτοκρατορικών χρυσοβούλλων τε και τυπικών, Πατριαρχικών Σιγιλλίων, Σουλ­τανικών Φιρμανίων, ισχυόντων Γενικών Κανονισμών και αρχαιοτάτων μοναχι­κών Θεσμών και Καθεστώτων». Έτσι ως οιονεί ιδρυτική διάταξη, που αναφέρεται στη «σύσταση» της Κοι­νότητος των Είκοσιν Ιερών Μονών ως ενιαίου φορέως του γνωστού ως “Άγιον Όρος”, δύναται να θεωρηθεί το άρθρο 1 του ΚΧΑΟ: «Το αγιώνυμον Όρος του Άθω συνίσταται εξ είκοσιν Ιερών … Μονών, τεταγμένων κατά τα ανέκαθεν κρατούντα κατά την ακόλουθον ιεραρχικήν τάξιν (έπεται η απαρί­θμηση των Ιερών Μονών)».