Επικοινωνία

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

01
Τηλέφωνο
+30 2103647995
02
grammateia@athoskivotos.eu
~

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

δημοσίευση 14/8/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία και την αποστολή τυχόν παρατηρήσεων - διευκρινίσεων παρακαλούμε στείλτε την επισυναπτόμενη "ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ" στη διεύθυνση grammateia@athoskivotos.eu