Επικοινωνία

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

01
Τηλέφωνο
+30 2103647995
02
grammateia@athoskivotos.eu
~

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

δημοσίευση 23/1/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία και την αποστολή τυχόν παρατηρήσεων - διευκρινίσεων παρακαλούμε στείλτε την επισυναπτόμενη "ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ" στη διεύθυνση grammateia@athoskivotos.eu

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τo ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (συνημμένο DOC αρχείο)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τo ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (συνημμένο pdf αρχείο)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (συνημμένο pdf αρχείο)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (συνημμένο pdf αρχείο)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (συνημμένο docx αρχείο)